ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Διάκριση εισοδημάτων. Ποια ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν αναγράφονται στη δήλωση, ποια απαλλάσσονται του φόρου και ποια δικαιολογούν τεκμήριο

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

[06.06.2018]

Περιεχόμενα
Ι. Ποσά τα οποία δεν αποτελούν εισόδημα, δεν αναγράφονται στη φορολογική δήλωση και δεν δικαιολογούν τεκμήρια
ΙΙ. Ποσά τα οποία αναγράφονται στη φορολογική δήλωση [κωδ. 659-660 (σ.σ. ή 619-620 αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση)], απαλλάσσονται του φόρου, δικαιολογούν τεκμήρια και δεν εξαιρούνται της εισφοράς αλληλεγγύης
ΙΙΙ. Ποσά τα οποία αναγράφονται στη φορολογική δήλωση [κωδ.  657-658 (σ.σ. ή 617-618 αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση)], απαλλάσσονται του φόρου, δικαιολογούν τεκμήρια και εξαιρούνται της εισφοράς αλληλεγγύης
ΙV. Επιδόματα ανεργίας κ.λπ. ποσά τα οποία αναγράφονται στη φορολογική δήλωση (κωδ. 661-662), απαλλάσσονται του φόρου, δικαιολογούν τεκμήρια και εξαιρούνται της εισφοράς αλληλεγγύης
V. Ποσά τα οποία αναγράφονται στη φορολογική δήλωση (κωδ. 781-782), δεν αποτελούν εισόδημα και δικαιολογούν τεκμήρια
VΙ. Λοιπά ποσά που θεωρούνται εισόδημα και φορολογούνται
VΙΙ. Ποσά που είναι ακατάσχετα με βάση διατάξεις νόμων

 

Ι. Ποσά τα οποία δεν αποτελούν εισόδημα, δεν αναγράφονται στη φορολογική δήλωση και δεν δικαιολογούν τεκμήρια

Τέτοια ποσά ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα:

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 24 του ν.4386/2016, ήτοι από 23.12.2014 και μετά, τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους ως υποτροφίες (ερευνητές, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς συνεργάτες, κ.λ.π.) σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις αυτές, προκειμένου για την εκτέλεση ερευνητικών έργων ή προγραμμάτων, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο, μη εφαρμοζόμενων στην περίπτωση αυτή των όσων, αναφέρονται για το θέμα αυτό στην ΠΟΛ.1094/17.4.2015 (βλ. ΔΕΑΦ 1157677 ΕΞ 2017 )
Το επίδομα τοκετού κυοφορίας και λοχείας. Η συμπληρωματική παροχή μητρότητας, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ σε ασφαλισμένες του ΙΚΑ αντί της μαιευτικής περίθαλψης, ως συμπληρωματική παροχή αυτής που χορηγείται από το ΙΚΑ ως επίδομα κυοφορίας και λοχείας. Με βάση την γνωμοδότηση του ΝΣΚ 375/2009 το επίδομα που δίδεται από το ΙΚΑ δυνάμει του άρθρου 39 του ν. 1846/1951, χορηγείται για κάλυψη δαπανών και δεν είναι εισόδημα. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή, η παροχή που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ως συμπλήρωμα της περίπτωσης αυτής, δεν αποτελεί εισόδημα, δεν καλύπτει αντικειμενικές δαπάνες και συνεπώς δεν συμπληρώνεται στη δήλωση, επειδή καταβάλλεται εφάπαξ και η πηγή προέλευσής της εξαντλείται με τον τοκετό.
Επίδομα που λαμβάνουν τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ)
Επίδομα πετρελαίου (επίσης, με βάση τα οριζόμενα στην περ. 9 του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1262/10.12.2015, το επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί)
Επίδομα οικογενειών με ανήλικα τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης [ καταργήθηκε με την παράγραφο 1α του άρθρου 57 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19-05-2017) από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 19.5.2017, σύμφωνα με το άρθρο 164 του ιδίου νόμου. Το επίδομα αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4413/2016, ήταν ακατάσχετο και δεν υπόκειτο σε καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου ή σε φορολογία ].
Επίδομα ενοικίου το νόμου 4320/2015 [ επίσης, το ποσό της επιδότησης ενοικίου είναι και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους κρατήσεις, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το ποσό της επιδότησης μπορεί να συμψηφίζεται με βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. (άρθρο 2 παρ 5 ν.4320/2015) ].
Το ποσό της επιδότησης σίτισης του νόμου 4320/2015 [ δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους κρατήσεις, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη του δικαιούχου προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή, σε αυτόν, του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα ]
Χρηματικά βραβεία που δεν εμπίπτουν στο εννοιολογικό πεδίο καμίας κατηγορίας εισοδήματος του ν. 4172/2013 νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα ως χρηματικοί έπαινοι ή χρηματικά έπαθλα από το Δημόσιο ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφελείς περιουσίες του ν. 4182/2013, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ.), για την ηθική και υλική αμοιβή τους καθώς και την αναγνώριση και επιδοκιμασία των ατομικών ικανοτήτων ή επιδόσεων ή αρετών τους.
Τα χρηματικά βραβεία για να εξαιρεθούν από το φόρο εισοδήματος δεν πρέπει να αποτελούν κέρδος ή ωφέλεια για τους δικαιούχους από προσφερόμενη εργασία, αλλά απλώς να συμβολίζουν την αναγνώριση της προσπάθειας των βραβευόμενων προσώπων και να συμπληρώνουν την τιμητική διάκριση που τους απονέμεται.
Τα χρηματικά βραβεία που καταβάλλονται στους υπαλλήλους οποιουδήποτε ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, για επιβράβευση των επιστημονικών ή καλλιτεχνικών επιδόσεών τους, καθώς και στα τέκνα τους για τις επιδόσεις τους στις γυμνασιακές ή ακαδημαϊκές τους σπουδές, αποτελούν τιμητική διάκριση και δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος από μισθωτή εργασία.
Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση – βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, άτομα με ψυχωτικές παθήσεις, άστεγους, άπορους, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ), από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφελείς περιουσίες του ν. 4182/2013, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ.), δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 και επομένως δεν φορολογούνται.
Οι παροχές ΕΟΠΥΥ που πληρώνονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατόπιν προσκόμισης σχετικών παραστατικών ή δικαιολογητικών χορηγούνται στους ασφαλισμένους αντί των πρόσθετων δαπανών δηλαδή πχ.χ περίθαλψης, δεν θεωρούνται εισόδημα.
Η χρηματική παροχή εξόδων κηδείας δεν θεωρείται εισόδημα
Η οικονομική ενίσχυση (στεγαστικό επίδομα) που χορηγείται σύμφωνα με τις Αποφάσεις Γ3/Οικ. 2615/22.5.1985/(ΦΕΚ 329/Β’/1985) –  Γ3/Οικ. 2435/8.7.1987/(ΦΕΚ 435/Β/1987) /Κ.Υ.Α, δεν εμπίπτει σε καμία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες εισοδήματος, καθόσον αυτή χορηγείται για την κάλυψη δαπανών στέγασης των δικαιούχων και η οποία καταβάλλεται απευθείας στους εκμισθωτές/υπεκμισθωτές που μισθώνουν/υπεκμισθώνουν τα ακίνητα τους σε αυτούς. Συνεπώς, η εν λόγω οικονομική ενίσχυση (στεγαστικό επίδομα) δεν αποτελεί εισόδημα για τους δικαιούχους, δεν αναγράφεται σε κανέναν κωδικό στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και δεν αποστέλλεται κατά την υποβολή, από τους υπόχρεους, των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων βεβαιώσεων.
Στεγαστικό επίδομα φοιτητών (Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία)
Ποσά από τη Λοταρία [ Τα χρηματικά έπαθλα που δίνονται από το Πρόγραμμα Δημόσιων Κληρώσεων (Λοταρίες) του άρθ. 70 ν.4446/16, όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 18 του ν.4491/2017 (ΦΕΚ Α’ 152 13.10.2017), με τα οποία επιβραβεύονται οι τυχεροί για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ].

Σημείωση: Στο νέο έντυπο Ε1 του έτους 2018 προστέθηκαν δύο νέοι κωδικοί 429-430 με τίτλο «Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία – χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη» Στους κωδικούς αυτούς αναγράφονται χρηματικά ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί, αλλά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν καλύπτουν τεκμήρια, ούτε θεωρούνται εισόδημα αλλά δεν υπάγονται και σε εισφορά αλληλεγγύης. Υποχρεωτική αναγραφή γίνεται μόνο αν τα ποσά αυτά αποτελούν εισόδημα. Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αναγράφονται προαιρετικά. Τα ποσά που αναγράφονται πρέπει να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση.

 

ΙΙ. Ποσά τα οποία αναγράφονται στη φορολογική δήλωση [κωδ. 659-660 (σ.σ. ή 619-620 αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση), απαλλάσσονται του φόρου, δικαιολογούν τεκμήρια και δεν εξαιρούνται της εισφοράς αλληλεγγύης

 

Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία κ.λπ.
Διατροφή συζύγου και τέκνων
Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης.
Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.
Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων
Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας κατά ποσοστό 65%
Κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενεργείας μέχρι 10 KW.
Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.
Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%
Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1/1/2009).
Εισοδήματα αλλοδαπής που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή βάσει Σ.Α.Δ.Φ.
Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.
Απαλλασσόμενα (ημεδαπά και εισαγόμενα) μερίσματα ημεδαπών ή αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών.
Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης [ Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. (Άρθρο 235 ν.4389/2016 (ΦΕΚ. 94Α/27-5-2016), Αριθμ. Δ23/οικ.30299/2377/1.7.2016) ].Προσοχή: Επειδή πρόσφατα αναρτήθηκαν εκ νέου τα ποσά που αφορούν στο Κ.Ε.Α. (σ.σ. αρχικά είχαν αναρτηθεί τα ποσά χωρίς τον 12ο μήνα του 2017 που είχε πληρωθεί μέσα στο 2018 και στη συνέχεια αναρτήθηκαν τα ποσά μαζί με αυτόν) οι συνάδελφοι πρέπει να είναι προσεκτικοί και να προβούν όπου απαιτείται σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για το φορ. έτος 2017.
Κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορ. κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία με βάση το άρθρο 67 του ΚΦΕ
Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης
Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες. Σύμφωνα με την βλ. ΔΕΑΦ Α 1031152 ΕΞ 2018 έγιναν γνωστά τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 112 του ν. 4387/2016, ορίζεται ότι ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις.
2. Από τις ανωτέρω διατάξεις και με βάση όσα έχουν διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1043/2017 εγκύκλιό μας, προκύπτει ότι η βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ ενώ οι πράσινες και οι συνδεδεμένες φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροιζόμενες, υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ωστόσο, κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Ε’, κωδικοί 901, 902, 903, 907, 908, 910, 911, 912, 913 και 914). Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ. 901) από το πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδ. 902) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ. 903) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (Πίνακας ΣΤ’ κωδικός 644). Σημειώνεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηματικές ενισχύσεις ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κωδικοί 907, 910 και 913) καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κωδικοί 908, 911 και 914) δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετικό και το 175019/01.12.2016 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ).Οι υπόλοιπες κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων (λοιπές περιπτώσεις επιδοτήσεων/ενισχύσεων, κωδικοί 908, 911 και 914) καθώς και το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια, κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1116/2015 εγκυκλίου. Για αυτό τον λόγο, τα ποσά αυτά, αναγράφονται στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα ποσά των επενδυτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων (κωδικοί 907, 910 και 913) τα οποία και  συμπληρώνονται για πληροφοριακούς λόγους. Η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδικός 912), αν και δεν προσμετράται, στον προσδιορισμό του κέρδους, αντιμετωπίζεται φορολογικά όπως οι εισοδηματικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις, δύναται δηλαδή να καλύπτει τεκμήρια και ως εκ τούτου αναγράφεται στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή με όσα ισχύουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά, οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδικός 909) δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήριο (σχετική η ΠΟΛ.1116/2015 εγκύκλιος).Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πλαφόν 12.000 ευρώ στους κωδικούς 659-660 που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις. Στους κωδικούς 659-660 μεταφέρεται το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ) αλλά και οι υπόλοιπες κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων (κωδικοί 908, 911 και 914).
Λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις
Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης (Η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδικός 912), αν και δεν προσμετράται, στον προσδιορισμό του κέρδους, αντιμετωπίζεται φορολογικά όπως οι εισοδηματικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις, δύναται δηλαδή να καλύπτει τεκμήρια και ως εκ τούτου αναγράφεται στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1, βλ. ΔΕΑΦ Α 1031152 ΕΞ 2018)
Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν. 3156/2003, καθώς και εταιρικά ομόλογα εταιριών ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ
Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας τους, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.
Ποσά που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθ. 166 του ν. 4001/2011, στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου (σχετ. το ΔΕΑΦ 1019566 ΕΞ 2018 έγγραφο)
Λοιπές περιπτώσεις

ΙΙΙ. Ποσά τα οποία αναγράφονται στη φορολογική δήλωση [ 657-658 (σ.σ. ή 617-618 αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση) ], απαλλάσσονται του φόρου, δικαιολογούν τεκμήρια και εξαιρούνται της εισφοράς αλληλεγγύης

Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών ή κινητικά αναπήρων 80% και άνω
Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης.
Αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. (Διατάξεις Προνομίων Ασυλιών της Ε.Ε.)
Αμοιβές των εργαζόμενων στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου. (Διατάξεις του άρθρου 52 της Ιδρυτικής της Συμφωνίας της Τράπεζας).
Αποδοχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στους υπαλλήλους του. (Διατάξεις της Σύμβασης για τα προνόμια και Ασυλίες των Ηνωμένων Εθνών).
Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων της παρ. ΙΑ2 του ν. 4093/2012 [ απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά αλληλεγγύης και χαρτόσημο και δεν προσμετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα, βλ. 2207/ΑΤΚΕ 0007829 ΕΞ 2016ΔΕΑΦ A 1071626 ΕΞ 2017 και ΠΟΛ. 1068/2018 ]
Ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 [ απαλλάσσεται από φόρο και εισφορά αλληλεγγύης, και δεν προσμετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα, όμως υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου), καθόσον δεν προβλέπεται απαλλαγή από φόρο, τέλος, εισφορά, ή κράτηση υπέρ του δημοσίου στο περιεχόμενο των διατάξεων με τις οποίες θεσπίζεται, βλ.  2207/ΑΤΚΕ 0007829 ΕΞ 2016 και ΠΟΛ. 1068/2018 ]
Εκλογική αποζημίωση (παρ. 1.αρ. 108 π.δ. 26/2012). Σε όσους διορίζονται κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών έφοροι αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, γραμματείς εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, χορηγείται ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία, είναι ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία. (άρθρο 49 ν.4262/2014). Απαλλάσσεται από το φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Μερίσματα των εταιριών της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4141/2013.

 

 

ΙV. Επιδόματα ανεργίας, κ.λπ. Ποσά τα οποία αναγράφονται στη φορολογική δήλωση (κωδ. 661-662), απαλλάσσονται του φόρου, δικαιολογούν τεκμήρια και εξαιρούνται της εισφοράς αλληλεγγύης

Τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου δεν υπερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, είναι εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο και δηλώνεται στους κωδικούς 661-662, για τον υπόχρεο και την σύζυγο αντίστοιχα, του έντυπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1). Επιδόματα – βοηθήματα ανεργίας είναι τα εξής:
1. Επίδομα τακτικής ανεργίας
2. Επίδομα μακροχρόνια ανέργων
3. Ειδικό εποχικό βοήθημα
4. Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδόματος ανεργίας
5. Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που λαμβάνουν οι επί τρεις μήνες άνεργοι, όταν δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης.
6. Ειδικό βοήθημα αποφυλακισμένων, το οποίο λαμβάνουν όσοι εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους,
7. Επιδότηση νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας – ΕΣΠΑ.
8. Βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, το οποίο λαμβάνουν οι αυτοαπασχολούμενοι που αποδεδειγμένα διέκοψαν το επάγγελμά τους.Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την περίπτωση Θδ’ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α’/ 01-03-2012), οι άνεργοι του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και του ΓΕΝΕ εξομοιώνονται φορολογικά με τους άνεργους του ΟΑΕΔ. ΔΕΑΦ Α 1079650 EΞ 2015/10.6.2015
Εξαιρούνται από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα εισοδήματα των μακροχρόνια ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσων λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το έτος της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Με τις διατάξεις της περίπτωσης θδ΄ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012, οι άνεργοι του ΕΤΑΠ MME και του ΓΕΝΕ εξομοιώνονται φορολογικά με τους άνεργους του ΟΑΕΔ. Για τις ανάγκες της ομοιόμορφης εφαρμογής απαλλαγής από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης σε όλες τις κατηγορίες των ανέργων και για λόγους της μεταξύ τους ισότιμης φορολογικής μεταχείρισης, ως άνεργοι ορίζονται οι φορολογούμενοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας κατά την 20η Ιανουαρίου του επόμενου φορολογικού έτους, καθώς και όσοι κατά την ημερομηνία αυτή είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, ή των λοιπών ταμείων ανεργίας που εξομοιώνονται φορολογικά με τον ΟΑΕΔ, για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες, πριν και κατά την 20η Ιανουαρίου, ούτως ώστε να θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι.Τα ποσά των κωδικών 661-662 τροφοδοτούνται από το αρχείο των βεβαιώσεων αποδοχών (κωδ. 46 =Επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝE).
Σημείωση: Στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 3552/2007 (ΦΕΚ. 77Α/4.4.2007), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 21 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ. 197Α’) ορίζεται, ότι το επίδομα ανεργίας είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο, εκτός εάν πρόκειται για διατροφή συζύγων, ανιόντων ή κατιόντων.

 

 

 1. Ποσά τα οποία αναγράφονται στη φορολογική δήλωση (κωδ. 781-782), δεν αποτελούν εισόδημα και δικαιολογούν τεκμήρια
Πώληση ακινήτου
Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο
Διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν ή πρώην κατοίκους αλλοδαπής
Δάνεια
Κληρονομιές
Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών (δωρεοδόχος). Δείτε και σχετική ανάλυση στο άρθρο του κόμβου με θέμα: Οι γονικές παροχές και οι δωρεές χρηματικών ποσών. Ανάλυση, ερμηνεία, κάλυψη τεκμηρίων, παραδείγματα
Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λπ.
Επίδομα αλλοδαπής (περίπτ. γ παρ. 1 αρθρ. 14 ΚΦΕ)
Χρηματική αποζημίωση που καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 168 του ν. 4001/2011 για την αποκατάσταση ζημιάς ή φθοράς που προκλήθηκε από την εγκατάσταση του αγωγού φυσικού αερίου (σχετ. το ΔΕΑΦ 1019566 ΕΞ 2018 έγγραφο)
Αποζημίωση για ηθική βλάβη
Υποτροφίες που δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016
Επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων/δανείων [ Επιστροφή καταβεβλημένων κεφαλαίων/ δανείων κ.λπ. μπορεί να συμπληρωθεί μόνο όταν το έτος που χορηγήθηκαν τα ποσά, υπάγονταν σε τεκμήριο. Συγκεκριμένα, μπορεί να δηλωθεί επιστροφή εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου ή χρηματικού ποσού δανείου που επιστρέφεται από τον δανειολήπτη, μόνο εφόσον τα έτη που χορηγήθηκαν αυτά τα ποσά (ως καταβεβλημένο κεφάλαιο για αγορά επιχείρησης, σύσταση ή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, για αγορά χρεογράφων, για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε), αποτελούσαν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και είχαν δηλωθεί ορθά και συνεπώς είχαν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε ποσό που καταβλήθηκε μειώνει τα ποσά αυτά και αναγράφεται μόνο η τυχόν διαφορά που προκύπτει. Στην περίπτωση πώλησης μετοχών εντός του εξεταζόμενου φορολογικού έτους, αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στην επιστροφή του επενδεδυμένου κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αποκτήθηκαν από 1.1.2014 και μετά, ενώ το τυχόν κέρδος, το οποίο αποτελεί εισόδημα, αναγράφεται είτε στον υποπίνακα 4Ε (αν φορολογείται) είτε στον Πίνακα 6 (αν δεν φορολογείται) κατά περίπτωση ]
Κοινωνικό Μέρισμα [ είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα ]
Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά, δυνάμει του άρθρου 1400 του Α.Κ., λόγω αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου (σχετ. το ΔΕΑΦ 1017570 ΕΞ 2018 έγγραφο)
Ποσό που προκύπτει από τον πλειστηριασμό κατοικιών, προκειμένου να καλυφθεί το τεκμήριο της ολοσχερούς τοκοχρεολυτικής απόσβεσης του στεγαστικού δανείου (κωδικοί 727-728 του Πίνακα 5)
Λοιπές περιπτώσεις (στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται και ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος ήτοι δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης)

 

VΙ. Λοιπά ποσά που θεωρούνται εισόδημα και φορολογούνται

Γενικά, τα χρηματικά βραβεία που καταβάλλονται από τον εργοδότη σε υπαλλήλους του για μελέτες, εφευρέσεις κ.λπ., εφόσον περιέρχονται στην κυριότητα του εργοδότη και αξιοποιούνται από αυτόν, αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία.
Τιμητική χορηγία προς επαγγελματίες καλλιτέχνες από το υπουργείο Πολιτισμού αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον δεν χαρακτηρίζεται ως βραβείο για την επιστημονική, καλλιτεχνική ή πνευματική του επίδοση.
Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους λόγω απώλειας του εισοδήματός τους και αντί του μισθού που θα κατέβαλαν οι εργοδότες τους ή τους δίδονται ως αμοιβή για παροχή εργασίας, χαρακτηρίζονται ως κανονικές αποδοχές και θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 301-302 για υπόχρεο-σύζυγο αντίστοιχα, αν ο φορέας έχει αποστείλει ηλεκτρονικό αρχείο βάσει της Απόφασης ΓΓΔΕ – ΠΟΛ.1051/19.2.2015, ή θα συμπληρώνεται από τους υπόχρεους στους κωδικούς 343-344 αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.
Τέτοια ποσά είναι:
α. Παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, που είναι η πληρωμή μέρους ανεξόφλητων αποδοχών, όταν οι εργοδότες περιέλθουν σε κατάσταση παύσεως εργασιών ή αναστολής πληρωμών, ή έχουν κηρυχτεί σε πτώχευση, ή έχουν τεθεί σε εκκαθάριση.
β. Επίδομα διαθεσιμότητας, το οποίο είναι το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, όταν ο εργοδότης θέσει τους εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα.
γ. Αποδοχές ωφελούμενων Προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας, οι οποίες δίδονται έναντι παρασχεθείσας εργασίας.
Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους λόγω ανικανότητάς του για εργασία θεωρούνται εισόδημα και αναγράφονται στην δήλωση  ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (π.χ επίδομα ασθένειας ή ατυχήματος)

 

VΙΙ. Ποσά που είναι ακατάσχετα με βάση διατάξεις νόμων

Κατάθεση για πλειοδοσία σε πλειστηριασμό: Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει εντόκως το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οι τόκοι προσαυξάνουν το πλειστηρίασμα. Η κατάθεση είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. (άρθρο 1 ν.4335/2015 τροπ. στον κώδικα πολιτικής δικονομίας)
Κρατική επιχορήγηση: Η κρατική χρηματοδότηση δεν υπόκειται σε φόρο. Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης που λαμβάνει κάθε κόμμα και συνασπισμός κομμάτων είναι ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Το ποσό της ιδιωτικής χρηματοδότησης που δίδεται στους δικαιούχους χρηματοδότησης εκπίπτει ολόκληρο από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη.» (άρθρο 1 ν.4304/2014)
Ενισχύσεις, χρηματοδοτήσεις: Με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του Ν.4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεμβάσεις» ορίστηκε ότι «οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας[…]».

Σημειώνεται ότι από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου καταργήθηκε κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.4314/2014, ενώ με την τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για την καταβολή χρηματοδοτήσεων δικαιούχων εις βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για πράξεις/έργα που είναι ενταγμένα ή εντάσσονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, στο ΠΑΑ και στο ΕΠΑΛ 2007-2013.

Με την υπ’ αριθμ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών κρίθηκε ότι δεν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το μέλλον ενέργεια συγκεκριμένης επένδυσης ή στην επίτευξη συγκεκριμένου έργου ή αποτελέσματος. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες καταβολές που αποσκοπούν στη διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράμματος, η στέρηση των οποίων με κατάσχεση ή συμψηφισμό θα οδηγούσε σε αδυναμία εκτέλεσης του οικείου κοινοτικού προγράμματος και σε άρνηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή σε ενδεχόμενη αναζήτηση των ενδιάμεσων καταβολών.

Σε κάθε περίπτωση, όταν επιβάλλονται από το Δημόσιο κατασχέσεις σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ποσά κοινοτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία γνωρίζουν την προέλευση της κατάθεσης και το είδος των ενισχύσεων, οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για το ακατάσχετο αυτών (Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1029034 ΕΞ 2016 588/25.2.2016).

Κατάθεση για εξόφληση οφειλής ασφαλιστικού ταμείου: Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4331/2015 θεσπίστηκε η μη δέσμευση οφειλόμενων εισφορών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ποσά δόσεων που καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς για την πληρωμή ρυθμίσεων σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αναλαμβάνονται είτε από τράπεζες για χρέη προς αυτές είτε αποδίδονται στις Δ.Ο.Υ., προβλέπεται το ακατάσχετο των ποσών που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορούν, κατά δήλωση του καταθέτη, εξόφληση τμηματική ή ολική οφειλών ή εισφορών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. (4331/2015) (Αρ. πρωτ.: οικ.31052/1491/17.7.2015)
Οι οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και τα βοηθήματα που προβλέπονται από το ν.δ. 57/1973 και την 2673/2001 Κ.Υ.Α.: Με τη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ. 269Α’) ορίζεται ότι οι οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και βοηθήματα που προβλέπονται από το ν.δ. 57/1973 και την 2673/2001 κ.υ.α. στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, σε σεισμόπληκτους, πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς κ.λπ., οι οικονομικές ενισχύσεις του προγράμματος ένδειας, καθώς και οι επιχορηγήσεις για Ν.Π.Ι.Δ. κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή χρηματοδοτήσεις για άστεγους, σίτιση και παροχή τροφίμων που καταβάλλονται στους πολίτες δικαιούχους ή στους φορείς από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μέσω των Δήμων ή των Περιφερειών, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με οφειλές των Δήμων ή των Περιφερειών αυτών προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλους τρίτους.
Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους: Με την παρ. 3 του άρθ. 65 του ν.4445/2016 ορίστηκε πως η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που δόθηκε -στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου, των οποίων το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2016, όπως διαμορφωνόταν μετά την παρακράτηση της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης του άρθρου 44 του ν. 4387/2016 (Α’ 85, δεν υπερέβαινε το ποσό των οκτακοσίων πενήντα (850) ευρώ- εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2016 από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθ. 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010: Με την παρ. 1 του άρθ. πέμπτου του ν.4380/2016 ορίστηκε πως οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4182/2013 (Α 185), δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται. Για την είσπραξη των επιχορηγήσεων του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από τις δημόσιες οικονομικές Υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.  (Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1039533 ΕΞ 2017)
Οι παροχές που χορηγούνται στους ασφαλισμένους από τον ΕΛ.Γ.Α.: Με βάση τον Ν.1790/1988, οι παροχές που χορηγούνται στους ασφαλισμένους από τον ΕΛ.Γ.Α. απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλη χαρτοσήμου, είναι ακατάσχετες. Επιτρέπεται η κατάσχεσή τους μόνο εφόσον πρόκειται για απαιτήσεις για νόμιμη διατροφή καθώς και ο συμψηφισμός των παροχών αυτών με οφειλές του δικαιούχου προς τον ΕΛ.Γ.Α.
Τα χρηματικά βοηθήματα που δίνονται με απόφαση δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης και χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους: Είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού χαρακτήρα. (παρ. 2, άρθ. 202 ν.3463/2006, όπως τελευταίο εδάφιο που προστέθηκε με το άρθ. 51 του ν.4483/2017 ΦΕΚ Α’ 107 31.7.2017)
Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 4 του ν.4501/2017 (ΦΕΚ Α’ 178/22-11-2017), με τη μορφή επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, των περιοχών που έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ειδικότερα στους Δήμους Σαμοθράκης, Σύμης, Αγιάς Λάρισας, Τεμπών Λάρισας, Τρικαίων, Καλαμπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων, Κατερίνης, Χανίων, Πλατανιά Χανίων, Αποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και στους πληγέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και που ανέρχεται, για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί, στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8,000) ευρώ ανά επιχείρηση, βάσει της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόμου, είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
Το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους, σύμφωνα με την παρ 5 του άρθ. 30 του ν.4144/2013, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 65 του ν.4520/2018, από 1.1.2018 (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 65 του ν.4520/2018) είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40885

About the Author

efeexuser
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΣ ΙΡΥΣΗΣ 2013

2 Comments on "ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ"

 1. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ.
  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΑ ΔΗΛΩΝΕΙ?
  ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ Ή ΣΕ ΚΩΔΙΚΟ 659?

  • Η απάντηση δεν είναι απλή. Θα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους που εργάζεστε.
   Υπάρχουν περιπτώσεις που φορολογούνται τα εισοδήματα και στα δύο κράτη και περιπτώσεις που φορολογούνται σε ένα από τα δύο.
   Σε κάθε περίπτωση πρέπει να μιλήσετε με τον λογιστή σας, ο οποίος θα σας κατευθύνει.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*