ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 21-11-2017

Η Ε.Φ.Ε.Ε.Ξ. καλεί τα μέλη της σε Επίκαιρο Σεμινάριο για

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ στις 21-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17,00-21,00

στο ξενοδοχείο Elisso

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Τι ισχύει για τις διαδικασίες ελέγχου επιχειρήσεων, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 1738/2017 και τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

 

 • Φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων
  • Διαδικασία ελέγχου χρήσεων από 2001 έως και 2012 – Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση κρίσης των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων ως ανεπαρκών ή/και ανακριβών
  • Διαδικασία ελέγχου χρήσης 2013
  • Διαδικασία ελέγχου φορολογικού έτους 2014
  • Διαδικασία ελέγχου φορολογικών ετών 2015 και επομένων
  • Έμμεσες τεχνικές ελέγχου που αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα – νομικές οντότητες
  • Υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016
  • Ποιο είναι οι κίνδυνοι όσων υπαχθούν στις «ευνοϊκές» ρυθμίσεις των άρθρων 57 έως 61 του Ν. 4446/2016 σύμφωνα και με την υπ’ αριθμόν 2642/2017 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
 • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου
  • Διαμόρφωση του τοπίου μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 1738/2017
  • Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
 • Παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας (διαδικαστικές παραβάσεις, εγκλήματα φοροδιαφυγής)
 • Διάκριση παραβάσεων για την επιβολή προστίμων
 • Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
 • Διαδικαστικές παραβάσεις και πρόστιμα
 • Παραβάσεις που αφορούν τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 • Εγκλήματα φοροδιαφυγής.
 • Αυτουργοί – Συνεργοί.
  • Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη
  • Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
  • Υποβολή ανακριβούς δήλωσης – Πρόστιμα
   • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
   • Κυρώσεις για υποβολή ανακριβούς δήλωσης λόγω μη αναμόρφωσης των δαπανών του άρθρου 23. Οι ευθύνες των λογιστών – φοροτεχνικών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 του Ν. 4174/2013.
   • Παραδείγματα προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος (κατά δήλωση και κατ’ έλεγχο σε τηρούντες απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία). Αναλυτικός προσδιορισμός της διαφοράς φόρου εισοδήματος, των τόκων και των προστίμων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Δ.
  • Μη υποβολή δήλωσης
  • Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με το Φ.Π.Α.
  • Παρακρατούμενοι φόροι
  • Έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμων
   • Περιεχόμενο
   • Υποβολή αντιρρήσεων
   • Χρόνος καταβολής προστίμων
   • Επιβαρύνσεις στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των προστίμων
   • Ποια πρόστιμα βαρύνονται περαιτέρω με τόκους
  • Παρεμπόδιση ελέγχου, υπόθαλψη παραβάτη, συνέργεια στη διάπραξη φορολογικής παράβασης
  • Απαλλαγή από τα πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας
  • Επαρκής αιτιολογία καταλογιστικών πράξεων
  • Βάρος απόδειξης πλημμέλειας πράξης προσδιορισμού
  • Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής Προσφυγή

Σχετικά με τον Συγγραφέα

efeexuser
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΣ ΙΡΥΣΗΣ 2013

Αφήστε το σχόλιο σας στο "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 21-11-2017"

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*