Οι αλλαγές στο Ε3 και στη φορολογική αναμόρφωση του 2016

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές στο Ε3 και στην φορολογική αναμόρφωση του 2016 σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2015

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Στον πίνακα Β της πρώτης σελίδας έχει διαγραφεί μια γραμμή στα λογιστικά αρχεία – στοιχεία εκδοθέντα στην χρήση.

Άλλαξε το λεκτικό  του πίνακα Ε της πρώτης σελίδας

Στον πίνακα Ε επίσης έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στους κωδικούς των επιχορηγήσεων/επιδοτήσεων/ενισχύσεων. Συγκεκριμένα:
Οι αγροτικές ενισχύσεις του πυλώνα 2 χωρίζονται πλέον με τους κωδικούς 901 : Βασική ενίσχυση – 902 Πράσινες ενισχύσεις – 903 : συνδεδεμένες ενισχύσεις  – 907 : Επενδυτικές ενισχύσεις – 908 : Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων.
Οι αγροτικές αποζημιώσεις αναλύονται πλέον σε 910 :  Επενδυτικές ενισχύσεις – 911 : Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων – 912 :  Πρόωρη συνταξιοδότηση.
Τέλος στον πίνακα Ε προστέθηκαν οι κωδικοί 913 : επενδυτικές ενισχύσεις  – 914 : Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων.

Στον πίνακα των ενοικίων που καταβλήθηκαν περιορίστηκαν οι γραμμές, και διαγράφηκαν αντίστοιχα οι κωδικοί 677,678,678,680

Στον υποπίνακα γ του πίνακα ΣΤ’ της σελίδας 2 προστέθηκε ο κωδικός 275 (ακαθ. έσοδα από πωλήσεις τρίτων) ο οποίος συμπληρώνεται για πληροφοριακούς λόγους.

Στον υποπίνακα ζ’ του πίνακα ΣΤ’ της σελίδας 2 και συγκεκριμένα στον λογιστικό προσδιορισμό καθαρών κερδών για επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα προστέθηκαν 4 νέοι κωδικοί ( 572,573,574,575) οι οποίοι αφορούν τα αφορολόγητα έσοδα που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης

Στον πίνακα Ζ της δεύτερης σελίδας έχουμε την τροποποίηση ενός κωδικού και την προσθήκη τριών νέων.

Αναλυτικά:
Ο κωδικός 325 (μείον την υπεραξία του άρθρου 10 του ν.2579/1988) τροποποιήθηκε ως προς το λεκτικό σε (μείον αξία πώλησης οχήματος ΔΧ  άρθρου 10 του ν.2579/1988)

Οι τρεις νέοι κωδικοί που προστέθηκαν είναι οι κωδικοί : 317,320,321
Στο κωδικό 317 αναγράφεται η αξία πώλησης οχήματος ΙΧ βάση του εκδιδόμενου ΤΠ εφόσον έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
Στον Κωδικό 320 αναγράφονται οι θετικές διαφορές του κωδικού 797 του πίνακα Κ
και στον κωδικό 321 αναγράφονται οι αρνητικές διαφορές του κωδικού 798 του πίνακα Κ

Στον υποπίνακα  ζ του πίνακα Θ της τρίτης σελίδας του εντύπου προστέθηκαν 2 νέοι κωδικοί (489,790)
Στον κωδικό 489 αναγράφονται οι θετικές διαφορές του κωδικού 797 του πίνακα Κ από ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία 
Στον κωδικό 490 αναγράφονται οι αρνητικές διαφορές του κωδικού 798 του πίνακα Κ από ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία 

Στην τρίτη σελίδα επίσης, κάτω από τον υποπίνακα ζ του πίνακα Θ προστέθηκε ο κωδικός 198 (Καθαρό αγροτικό εισόδημα ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία).

Φορολογική αναμόρφωση

■  Στην Κ.Φ.Α. προστέθηκε η ακόλουθη αλλαγή:

About the Author

efeexuser
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΣ ΙΡΥΣΗΣ 2013

Be the first to comment on "Οι αλλαγές στο Ε3 και στη φορολογική αναμόρφωση του 2016"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*