Χρόνος διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές της περ.δ &1 αρθ.62 Ν.4172/2013

Εκδόθηκε από τη Γ.Γ.Δ.Ε. το με αριθμό πρωτ. ΓΔΑΦ Β΄1110696 ΔΞ 2016/18.7.2016 έγγραφο με το οποίο

παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62

του ν. 4172/2013, καθώς και τον χρόνο συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, στα εισοδήματα φορολογικού έτους 2014 και επόμενων». Το διοικητικό έγγραφο, απατώντας σε ερωτήματα φορολογουμένων, αναφέρει τα εξής:

  • Οι συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες υπάγονται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.)
  • Η απόδοση του φόρου έως το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της παρακράτησης, προσδιορίζεται αναλυτικά από την ΠΟΛ. 1012/2014 εγκύκλιο διαταγή
  • Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας προμηθειών αγαθών από αυτές, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος ανεξάρτητα αν εξοφλείται ολόκληρη η αξία του τιμολογίου ή μέρος αυτής (και ως εκ τούτου γίνεται τμηματική καταβολή του τιμολογίου), δεδομένου ότι η παρακράτηση διενεργείται στο καταβαλλόμενο κάθε φορά ποσό
  • Η καταβολή των υποκείμενων σε παρακράτηση πληρωμών εξομοιώνεται με την πίστωση. Χρόνος διενέργειας της παρακράτησης φόρου στις αμοιβές διοίκησης, καθώς και τις αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, με βάση τις διατάξεις των περ. δ’ των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, θεωρείται ο χρόνος έκδοσης του παραστατικού
  • Ο φόρος που παρακρατείται από τους φορείς γενικής κυβέρνησης για την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών, εκπίπτει από τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα που αποκτά ο αντισυμβαλλόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κατά το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο έγινε η καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής (ΠΟΛ.1274/2015 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. που έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα φορολογικού έτους 2015 και επόμενων)
  • Οι φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, σε κάθε περίπτωση, διενεργούν παρακράτηση κατά την καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής και όχι κατά την έκδοση του σχετικού παραστατικού από τον αντισυμβαλλόμενό τους.

Το πλήρες κείμενο του με αριθμό πρωτ. ΓΔΑΦ Β΄1110696 ΔΞ 2016/18.7.2016 εγγράφου

 

Αφήστε το σχόλιο σας στο "Χρόνος διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές της περ.δ &1 αρθ.62 Ν.4172/2013"

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*