Σκοποί Ε.Φ.Ε.Ε.Ξ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της οι σκοποί της Ε.Φ.Ε.Ε.Ξ. είναι:

  •       Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης, αμοιβαίας υποστήριξης και συνδικαλιστικής συνείδησης των μελών της με στόχο την εξύψωση του πνευματικού, επαγγελματικού και κοινωνικού επιπέδου, ως και την βελτίωση, αναβάθμιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και την δημιουργία κλίματος καλής συνεργασίας φοροτεχνικών και συναλλασσόμενων καθώς και τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

  •       Η ανάπτυξη στα μέλη της συντονισμένης και οργανωμένης προσπάθειας για αποφασιστική συμμετοχή στις διαδικασίες για τη θεσμοθέτηση των φορολογικών νόμων και κανόνων γενικά από την Πολιτεία, στο πλαίσιο της εμπέδωσης της φορολογικής συνείδησης στους φορολογούμενους και της δημιουργίας αντικειμενικών κανόνων, από τη φορολογούσα αρχή.