Δικαιολογητικά Εγγραφής

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:

  • Αίτηση εγγραφής
  • Ταυτότητα
  • Έναρξη Εφορίας
  • Καταστατικό σε περίπτωση νομικού προσώπου
  • Άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος